Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim i vanbračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća s okućnicom. Uslov je da učesnici imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000 dinara. Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo s jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara.
Ciljevi Konkursa usmereni su na: podsticanje razvoja ruralnih sredina, povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta, iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.
Pravo učešća na Konkursu imaju: supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa zakonom.
Učesnici Konkursa u trenutku podnošenja prijave na Konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove: da jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs, da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da su supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja Konkursa, da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
Učesnici Konkursa, takođe, ne smeju da budu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju s potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ''Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom''.
Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Prijave na Konkurs će se primati do 25. septembra 2018.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .