"DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK" AD
NOVI SAD

Bulevar oslobođenja 81
МB: 08582840
PIB: 100725771

U skladu sa članom 56. Statuta "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD Novi Sad, direktor "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD Novi Sad, dana 23.11.2017. godine donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI UGOVORA


Ugovor o pružanju usluga štampanja i ekspedicije lista "Poljoprivrednik" za period 01. 01. 2018-30. 06. 2018. godine dodeljuje se ponuđaču "Magyar Szo Lapkiado KFT" DOO Novi Sad.

O b r a z l o ž e nj e

Naručilac je dana 13. 11. 2017. godine doneo Odluku br. 03-404 od 13. 11. 2017. godine o pokretanju postupka za prikupljanje ponuda za usluge štampanja i ekspedicije lista "Poljoprivrednik".
Nakon donošenja Odluke, Naručilac je dana 13.11.2017. godine objavio Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke usluga štampanja i ekspedicije lista "Poljoprivrednik" na svojoj internet stranici i istovremeno uputio poziv onim licima, koja su prema saznajima naručioca, u mogućnosti da pruže tražene usluge.
Naručilac je u roku za dostavljanje ponuda koji je naznačen u Pozivu, odnosno do 23. 11. 2017. godine u 10 časova, zaprimio jednu ponudu, i to sledećeg ponuđača:
- "Magyar Szo Lapkiado KFT" DOO, Novi Sad.
Nakon otvaranja ponuda dana 23.11.2017. godine, Komisija obrazovana Rešenjem broj 03-403 od 13. 11. 2017. godine sačinila je Izveštaj o stručnoj oceni ponuda, u kome je ocenjeno da je ponuda ponuđača "Magyar Szo Lapkiado KFT" DOO Novi Sad prihvatljiva i ispunjava uslove iz Poziva, te je predložila da Naručilac ovom ponuđaču dodeli ugovor.
Naručilac je prihvatio predlog Komisije, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži