„DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK“
Аkcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja  81
Мatični broj: 08582840
PIB: 100725771

Broj: 03-_405_  datum: 13. 11. 2017.

                    
    »Dnevnik-Poljoprivrednik« AD Novi Sad, kao izdavač lista »Poljoprivrednik« objavljuje:


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA ŠTAMPANJA
I EKSPEDICIJE LISTA »POLJOPRIVREDNIK«

Podaci o naručiocu:  

Naziv: »Dnevnik-Poljoprivrednik« AD, Novi Sad
Adresa: Bulevar oslobođenja 81
Matični broj: 08582840
PIB: 100725771
Telefoni: 021/ 528-001,472-50-64, 528-829

Podaci o listu za čije se štampanje i ekspediciju prikupljaju ponude:
      
Naziv: list »POLJOPRIVREDNIK«
Dinamika izlaženja: svakih 14 dana, odnosno svakog drugog petka
Okviran tiraž: 7.000 primeraka po jednom broju

Opis predmeta nabavke:

1.Štampanje

Format:         C-3 ( 31 x 45cm)

Obim:          24 - 40 strana po broju
- štampa u četiri boje (u zavisnosti od broja strana i rasporeda kolornih strana  i c-b i mogućnosti mašine za štampu 8 str. (4/1), 8 str. (4/4) ili 16 str. (4/4)

Vrsta štampe:     ofset roto

Papir:                             ofset 60 gr. u rolni

Priprema:                  naručilac dostavlja pripremu u PDF fajlovima

Rok izrade:     1-2 dana (naručilac posla predaje materijal za štampu i adrese sredom,  one nedelje kada izlazi list, do 18 časova, a očekivano vreme završetka štampe u izabranoj štampariji i dostava odštampanih primeraka na Poštu 21138 u Novom Sadu, komisionim prodavcima i naručiocu posla je sledećeg dana, odnosno u četvrtak do 15 časova)

2.Ekspedovanje:     

1) Zaposleni u ekspediciji izabrane štamparije  lepe adrese koje priprema naručilac, a potom štamparija organizuje prevoz novina na Poštu 21138 (Primorska broj 5, Novi Sad). Na Poštu se dostavlja oko 80% ukupno odštampanog tiraža.

2) Izabrana štamparija organizuje dostavu dela od oko 20% ukupno odštampanog tiraža naručiocu i u komisionu prodaju (predstavništvima Press Internationala i Centrosinergije u Novom Sadu), ili se, prema prethodnom dogovoru sa naručiocem,  primerci za komisionu prodaju isporučuju direktno na adresu naručioca , odnosno »Dnevnik-Poljoprivrednika«.

Struktura cene:

Ponuđači su dužni da u ponudi iskažu cene na sledeći način:
1.    Ukupnu cenu za uslugu štampe, papira i distribucije-ekspedovanja po jednom broju za pun tiraž (tiraž: 7.000 primeraka, obim: 32 strane, i to 16 kolor strana i 16 crno-belih strana), i
2.    Ukupnu cenu za uslugu štampe, papira i distribucije-ekspedovanja po jednom primerku lista »Poljoprivrednik« (tiraž: 7.000 primeraka, obim: 32 strane, i to 16 kolor strana i 16 crno-belih strana).

Rokovi plaćanja: najkasnije 60 dana od dana štampanja lista

Način dostavljanja ponuda:

- lično, na adresu naručioca: »Dnevnik-Poljoprivrednik« AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81

- poštom, putem preporučene pošiljke na adresu naručioca: »Dnevnik-Poljoprivrednik« AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81, sa naznakom »ponuda za nabavku usluga«

Blagovremenim će se smatrati ponude zaprimljene kod naručioca do 23. 11. 2017. godine u 10 časova.

Rokovi u kojima će se preduzeti pojedine radnje u postupku:

- rok za dostavljanje ponuda – 23. 11. 2017. godine u 10 časova;

- otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača - 23. 11. 2017. godine u 12 časova u poslovnim prostorijama »Dnevnik-Poljoprivrednika« na IV spratu poslovne zgrade »Dnevnik« u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 81;

- potpisivanje ugovora sa izabranim ponuđačom - do 08. 12. 2017. godine

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža cena

 Osoba za kontakt:
 
Za sva dodatna pitanja i obaveštenja zainteresovani ponuđači mogu da se obrate predsedniku Komisije za sprovođenje postupka za prikupljanje ponuda za nabavku usluga štampanja i ekspedicije lista »Poljoprivrednik« Sanji Šobot - kontakt telefoni: 021/528-829 i 021/524-534, e-mail: sanja.sobotŽeunet.rs; a za tehničke karakteristike knjige likovno-grafičkom uredniku Vidosavi Simić na broj telefona 021/526-824.

Period na koji se ugovor zaključuje:

od  01. 01. 2018. do 30. 06. 2018. godine.
Novi Sad, 13. 11. 2017.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži